از رها کردن نترس.
باور کن هيچ کس نمی تواند
چيزی که مال توست را از تو بگيرد.

و تمام دنيا،
نمي توانند چيزی که مال تو نيست
را برايت حفظ کنند!

همه چیز ساده است
زندگی،
2021/02/27 - 12:30 در دربدرها