ﻣﺮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ
ﺯﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ‌ ﻭﻓﺎﯾﺶ بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ
ﻣﺎﻝ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ
پدر و مادر را
(فقط بنگر هر چه بیشتر بهتر)


2021/02/27 - 17:52 در دربدرها