اگر وزن شما روی زمین ۱۰۰ کیلو است،
شما روی مریخ فقط ۳۸ کیلو وزن دارید !
شما چاق نیستید،
فقط سیاره شما اشتباه است????

2021/02/27 - 17:55 در دربدرها
پیوست عکس:
IMG_20210227_175540_346.jpg
IMG_20210227_175540_346.jpg · 612x612px, 143KB