اینقدر به خودت اعتماد داشته باش،
که از کسانی که آزارت میدهند،به راحتی دل بکنی!

گاهی بعضیها کارشان فقط چیدن بال آرزوهای شماست.
2021/02/27 - 22:52 در دربدرها
دیدگاه
Mahpar

بدون شرح{-a166-}

{-a163-}

1399/12/9 - 22:55 ·
ex_z

{-32-}{-32-}نترس تو رو بلاک نمیکنم{-32-}

1399/12/9 - 22:58 ·
Mahpar

{-18-}

1399/12/9 - 23:02 ·
ex_z

کوفته

1399/12/9 - 23:04 ·