اگر به جای گفتن:

دیوار موش دارد و موش گوش دارد، بگوییم:

“فرشته ها در حال نوشتن هستند…”

نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، “مراقبت خدا” را در نظر دارد!
2021/02/27 - 22:57 در دربدرها
دیدگاه
aylar

قشنگ ترین پستی ک دیدم همین متن بود

1399/12/9 - 23:10 ·
ex_z

خخخخخخخ دیگه هر کاری از دربدرا برمیاد{-2-}

1399/12/9 - 23:11 ·
Mahpar

{-29-}{-35-}ممنون ایلاری

1399/12/9 - 23:13 ·
aylar

عزیزین هردوتون{-a153-}

1399/12/9 - 23:15 ·
Mahpar

من بیشتر ایلاری{-18-}

1399/12/9 - 23:18 ·
ex_z

مهتاب توچرا افتادی جلو تشکر میکتی
بعدشم آیلار چرا اینو قاطی عزیز بودن میکنی{-16-}

1399/12/9 - 23:20 ·
Mahpar

چون هر جا اسم دربدرا باشه ....مهتاب میدرخشه{-a105-}

1399/12/9 - 23:22 ·
ex_z

{-18-}{-18-}پست بعدی جواب تویه{-18-}

1399/12/9 - 23:24 ·
aylar

رضا بحث نکن ... حرف فقط حرف مهتابه{-a105-}

1399/12/10 - 14:19 ·

باز نشر توسط