دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد
یک نگاه کمی نامهربان
یک واژه ی کمی دور از انتظار
2021/02/28 - 18:50
پیوست عکس:
images (1).jpg
images (1).jpg · 225x225px, 9KB