در تمام عمر

یک بار خواستم دلتنگ‌اش نباشم اول که هوا گرفته شد بعد باد آمد باران که بارید من هم گریه کردم...2021/03/02 - 14:48 در عشق اول