سختـی ھـارا تحمـل کنیـد
ایـن انقلاب با نھایـت اقتـدار و تـوان
به انقلاب جھانـی امـام‌زمـان { عـج }
اتصال‌پیدا‌میکنـد

شھید‌محمدابراهیم‌همت
2021/03/03 - 17:38
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-35-}{-35-}

1399/12/13 - 18:07 ·