از ڪدام دیـــار...
پایــت به شعر هایم باز شــد؟!...
ڪه قانونِ عاشـقی را بلد نیسـتۍ ...
اینجا ، لا بـه لای واژه ها .... هیچ استعاره اے درڪار نیست...
اینجا ، من یعنی من و تــو یعــنے تــویے ڪه بـراے با مـن بودن بایــد خودت باشـے.....
2021/03/05 - 09:02
دیدگاه
sun

به به

1399/12/15 - 09:05 ·
ali-2

ممنون

1399/12/15 - 09:11 ·
sun

{-35-}

1399/12/15 - 09:18 ·