سرودمت به همان باوری که در من بود
و... شعر حنجره‌ام شد که خوش صدا باشم

2021/03/05 - 09:23 در الماس