دانه کردم
"شعر" را،
پیچید
"عطرت" در فضا...

2021/03/05 - 09:58