بعد از تو

می‌توان به همان خیابان رفت

به همان کافه همان میز و همان قهوه را سفارش داد

اما چه کسی می‌تواند اسمم را مثل تو صدا کند...


2021/03/06 - 09:01 در A-D-M