خیـــال آمدنت دیشـبم به سـر می زد

نیــامدی که ببینی دلــم چه پر می زد
به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شکفت
خیال روی تو نقشی به چشم تر می زد


2021/03/07 - 13:03 در A-D-M