تا نگاهم به نگاهت افتاد
این دل رمیده به دام افتاد

2021/03/07 - 20:43