فقط خورشید مرا گرم می‌کند
از دور
تن نزدیک‌ترى ندارم.
2021/03/08 - 14:53