اعمال شب و روز

_ یکی از چهار روزی که روزه‌گرفتن در اون با روزه هفتاد سال برابری می‌کنه، فرداست.
2021/03/11 - 10:05
پیوست عکس:
photo_2021-03-11_10-05-34.jpg
photo_2021-03-11_10-05-34.jpg · 720x1165px, 124KB