در اینستا پاک بودن شیوه پیغمبری‌ست...(:
ورنه هر گبری به ایتا می‌شود پرهیزکار!!:خخخ
2021/03/11 - 10:57