دختره نوشته ۵۰۰ تاخواستگار داره

.

.

من هر چی فکر میکنم میبینم ۵۰۰ تا خواستگار خیلی زیاده،

فکر کنم باباش اینو گذاشته تو دیوار..

2021/03/13 - 11:00