آنها را ببخش. آنها هرگز قصد آزارت را نداشتند. آنها هم مثل همه ما در درون خود مبارزه می کنند. رها کنید و پیش بروید. شما سزاوار عشق دوباره هستید.

2021/03/15 - 10:52