کرده‌ام توبه به دست
صنم باده فروش
که دگر می نخورم
بی رخ بزم آرایی

2021/03/17 - 10:06
پیوست عکس:
۲۰۲۱۰۳۱۷_۱۰۰۵۰۳.jpg
۲۰۲۱۰۳۱۷_۱۰۰۵۰۳.jpg · 714x1095px, 137KB