نمیدانستم دلتنگی،، دل نازکم میکند...

انقدر که به هر بهانه کوچکی چانه ام بلرزد و چشم هایم خیس اشک شود..!! نمیدانستم دلتنگی،، ضعیفم میکند... آنقدر که کوه استوار غرورم زیر بار ندیدنت کمر خم کند..!! نمیدانستم دلتنگی،، کودکم میکند... انقدر که در نبودنت ساعتها گوشه ای بنشینم و با همه دنیا قهر کنم..!! نمیدانستم...........!!

2021/03/18 - 17:12
پیوست عکس:
1053500x312_1429295001944035.jpg
1053500x312_1429295001944035.jpg · 500x312px, 12KB