صبح یادت
شاعرانه ترین
تصویر عشق است...
تا تو در من
طلوع میکنی
خورشید،فریبی ست
بر پیشانی آسمان ...

2021/03/24 - 17:04