اۍ ڪجاست دیده, تو
در ڪیست حس فهمیدن تو
طلبیدم و نشد قسمت
یڪ لحظه دست بوسیدن ـ

2021/03/29 - 23:05 در A-D-M