ذهنم را انداخته ام

را فروخته ام
حافظه ام را به گذاشته ام
ڪه بۍ هوا سر بدهم
ڪدام فریفته ای
با , نبودنم
ڪنار می آید ؟
2021/04/02 - 00:20 در A-D-M