هیچوقت رو گدایی نکن ...
آدما چیز با ارزش رو ، به گدا نمیدن ...

2021/04/05 - 19:03 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
Trim_۲۰۲۰۰۸۰۸_۰۳۲۰۱۹_1.gif
Trim_۲۰۲۰۰۸۰۸_۰۳۲۰۱۹_1.gif · 368x656px, 1.4MB
دیدگاه
mohammad123

کدوم عشق، عشق واقعی کجا هست کی داره، کو...؟؟؟
گشتم نبود نگرد که نیست...

1400/01/16 - 20:20 ·
aylar

نیست ... تجربه ثابت کرده ک نیست ...
هعییییییییییییییییییییییییی

1400/01/16 - 20:49 ·
Ghazal

اوه جوننن

1400/01/17 - 00:47 ·
aylar

{-26-}شاهکار خودمه غزلی{-11-}

1400/01/17 - 01:58 ·