من به
دنیای درونم...
باز می‌ گردم...
‏آن‌جا رویای هیچ‌کس...
‏نقش بر آب نمی‌شود...


"حـرف دل"
2019/07/15 - 19:59 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk · 473x500px, 128KB