توان کشمکشم نیست بیبا ایام

برونم آور از این ماجرا که می میرم


2019/07/15 - 20:06 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562601452656430_large.jpg
1562601452656430_large.jpg · 236x292px, 8KB