گاهی همه چیز را به حالِ خود رها کن و راهِ خودت را برو ...
و در گوشِ روزگار ، بگو ؛
حالِ من خوب است و تو هرگز حریفِ حالِ خوبِ من نخواهی شد !
و بخند ؛
به خوش باوریِ سایه های بخت برگشته ای که هنوز ؛
جسارتِ آفتاب را ندیده اند ...

2019/07/15 - 20:12 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk · 425x531px, 46KB