شعر یعنـی تو

که آرامـش احوال منی


2019/07/15 - 20:18 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk · 425x756px, 56KB