یه روزی ...
همه زخمهای زندگی خوب میشه
اما بعضی حرفها هیچوقت فراموش نمیشه!
نه که چون حرفِ تلخه نه...
چون کسی بهت میگه که انتظارشو نداشتی!
رفتار بعضی از آدمها هیچوقت از ذهنت پاک نمیشه
بعضی وقتها فقط باید سکوت کنی
و فقط بخاطر خودت پیگیر چیزی نشی...!
2019/07/15 - 20:23 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk
d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk · 236x418px, 19KB