مدتی هست به دلسوزی خود مشغولم
که دلم بند نفس های کسی هست؛
که نیست
2021/04/06 - 15:29 در اریا
دیدگاه
Sama

دلم بند نفس های کسی هست ک هست{-7-}

1401/02/27 - 22:17 ·
Reza14

الهی قربونت برم ک هستی خب ؟ بگو خب من دورت بگردم {-a151-}

1401/02/28 - 17:02 ·