ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم..

شایدرنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم!
اما روزی .
برای کامل کردن نقاشیمان؛
دنبال هم خواهیم گشت !

به شرطی که اینقدر
نتراشیم همدیگر را تا حد نابودی...


مطالب زیبای روانشناسی
2021/04/07 - 12:08
پیوست عکس:
photo_2021-04-07_11-59-47.jpg
photo_2021-04-07_11-59-47.jpg · 750x936px, 35KB