بابام گفت بیا یاد بگیر چجوری جارو برقی رو درست میکنم وقتی زن گرفتی بکارت میاد. وقتی کارش تموم شد و زدش به برق روشن نشد. گفتم این که درست نشد

گفت آخه کی به تو زن میده که نگاه میکنی؟

2021/04/17 - 11:09