روزڪَار "غـــــــریبے‌ستـــــ"!!
آدمها یڪـ روز "دورتـــــ" مےڪَردند
روزے دیڪَر "دورتـــــ" مے‌زننـد...!!!
یڪ روز ازتـــــ "دڸ" مے‌بـَرند
روزے دیڪَر "دڸ" مے‌بُـرند...!!!
یڪ روز "تنهاییتـــــ" را پر مےڪنند
وقتے خوبـــــ "وابستـہ‌اتـــــ" ڪردند
بہ جاے اینڪہ "درڪتـــــ"ڪنند
"ترڪتـــــ" مے‌ڪنند
2021/04/19 - 00:12 در عشق اول