خـــــــــدایا………
"ڪودڪیــــــم" را گرفتے…
•••" جوانــــــے "•••
دادے ………
" عقلمـــــــ " را گرفتے …
•••"عشــــــق"•••
دادے ………
"عشقمـــــــــ " راگرفتے …
•••"تنهـــــــــایے"•••
دادے ………
"خنــــــده امـ" را گرفتے …
•••"غــــــــمـ"•••
دادے ………
"آرزوهــــــایمـ"را گرفتے…
•••"حســـــــــرتها "•••
را دادے ………
خدایـــــا برگرد !!!!!!
من هنوز ………
•••"نفــــــــس"•••
میڪشــــــم………
یادت رفت………
•••••"نفســــــــــــم"•••••
را بگیـــــــــرے
2021/04/21 - 00:15 در عشق اول