دًر این دنیــــــٰـــا …

هًمٍہ "مٌســــٰـافٍر" هًستیمـ !

اًمّا ‌…

بٍجاےٍ "نًمـــــٰـــازهایٍمان"

دٍلهــــــٰــــایٍمان شٍڪًستٍہ شده

2021/04/23 - 23:58 در عشق اول