بازم دلم گرفت بازم دلم شکست بازم تموم آرزوهام ازم بریدن
بازم یه بغض سرد یه کوله بار درد بازم نفهمیدم چرا رفت و ولم کرد
باز رو به روته اونکه اشکاشو ندیدی باز روبه روته اونکه تو ازش بریدی
2021/04/25 - 03:51 در عشق اول