↯↯رفیق،
تن من زخمی است

یک خراش کمتر یا بیشتر

چه فرقی دارد…؟

راحت باش.➣

2021/04/25 - 23:06 در عشق اول
پیوست عکس:
IMG_20210425_230356_247.jpg
IMG_20210425_230356_247.jpg · 600x800px, 25KB