مطمئنم گفتہ بودے:
با توام تا روز مرگ
من فقط شڪ مے ڪنم
گاهے مبادا مرده ام...!
2021/04/26 - 01:39 در عشق اول
دیدگاه
Reza14

کسی ک رفته لایقت نبوده بهش فک نکن بهترین درمان گذشت زمانه ی روزی ب این روزات میخندی پس زندگی کن رفیق از جیبت میره زندگی همین اه و دمه ، {-35-}

1400/02/6 - 11:50 ·