هر ثانیه بودن خودت رو حس کن..
خودت رو گم نکن میون آدما
نذار پیش خودت فراموش بشی
تو مهم ترین آدم زندگیت هستی
اینو باور کن!

آهنگی
2019/07/16 - 19:46 در واسه دل خودم
دیدگاه
38444672

{-35-}{-35-}{-35-}

1398/04/25 - 19:48 ·
roz

{-35-}

1398/04/25 - 19:50 ·