اینا نشونه ی کینه ای بودن نیست.
قلب که بشکنه کل وجود آدم میشکنه
وجوده بدون قلب هم؛ که یک مرده بیشتر نیست.
2019/07/16 - 20:05 در واسه دل خودم