به عشق کسی پایبند باش
که برای تو و احساست
ارزش قائل است...
وگرنه پایبند بودن و دل بستن
به کسی که ذره ای تو را نمی بیند
نامش عشق نیست!
مرگ تدریجی یک احساس است.

کریم درودگر
2019/07/16 - 20:06 در واسه دل خودم
دیدگاه
roz

دقیقا .ممنونم

1398/04/25 - 20:10 ·
38444672

{-35-}{-35-}{-35-}

1398/04/25 - 20:11 ·