گاهی وقتها معجزه

همون ادمهای خوش قلبی هستن
که اتفاقی سر راهتان
ق
2021/04/28 - 12:38
دیدگاه
mohammad-amin80

گاهی وقتها معجزه
همون ادمای خوش قلبی هستن
که اتفاقی سر راهتان قرار
میگیرند...

1400/02/8 - 13:01 ·