سڪوت
و پر هیاهو
صف می آراست
شورشی تو ـــــ در خط مقدم
بر بال باد ــــــ دستی دوباره می کشید
و زیر تابش
آه از نهاد بر می خواست !
2021/05/03 - 03:27 در A-D-M