هواپیما رو زدن ، کشتی رو زدن
بعد دوس دخترم میگه چرا مخ دوستمو زدی ؛ بابا خطای انسانیه دیگه


2021/05/03 - 16:46 در دوستان قدیمی نایس فان