دوره گردی خواهم شد،
کوچه ها را خواهم گشت
جار‌ خواهم زد،
ای شبنم، شبنم، شبنم...!
هر چه دشنام،
از لب ها
خواهم بر چید
هر چه دیوار، از جا
خواهم برکند...

سهراب سپهری

2021/05/03 - 17:05 در عشق اول