این روزها جواب
"صداقت" را با"دروغ" میدهند
جواب "محبت" را با"بی محبتی"
جواب "با وفایی" را با "بی وفایی"
وجواب دوستی را با دشمنی

این مردمان چه خوب آرایه "تضاد"
را بکار میبرند

2021/05/03 - 17:11 در عشق اول
دیدگاه
mahii

لایک

1400/02/13 - 17:35 ·
p_b

به وجودت{-35-}

1400/02/13 - 17:36 ·
atiye

لِایک{-35-}

1400/02/13 - 21:17 ·
p_b

{-35-}

1400/02/13 - 20:46 ·