میانِ آفتاب های همیشع ... زیبایی طُ لنگری ست ...

نگاهت شکستِ ستم گری ست ... و چشمانت با من گفتند ...

ک فردا روزِ دیگری ست ...

شاملوی آیدا ...
2021/05/16 - 03:46 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
DwlFJW_236x524_1080x2400_HyXyY8RO_1627559_1620807193819784479.jpeg
DwlFJW_236x524_1080x2400_HyXyY8RO_1627559_1620807193819784479.jpeg · 236x524px, 20KB
دیدگاه
raminhamidi

سلام.احوالتون سپیده خانم ،چطورین

1400/02/26 - 21:39 ·
manam98

سلام ... ممنونم ... میشناسیم همو ...؟

1400/03/4 - 19:21 ·