اگه سراغم را گرفت بگویید : رفته …

اگه پرسید کجا؟بگین رفته توالت الان میاد.همش که نباید قضیه عشقی باشه

2021/05/17 - 11:08