مرا جواب می کند سکوت چشمهای تو ... و باز تنگی نفس.و باز هم هوای تو


[لینک ضمیمه]

2019/07/17 - 11:38 در واسه دل خودم
دیدگاه
rozمن هر روز و هر لحظه نگرانت می‌شوم که چه می‌کنی ؟
پنجره‌ی اتاقم را باز می‌کنم و فریاد می‌زنم:
تنهایی‌ات برای من ...
غصه‌هایت برای من ...
همه بغض‌ها و اشک‌هایت برای من ...
بخند برایم بخند ...
آنقدر بلند
تا من هم بشنوم صدای خنده‌هایت را ...
صدای همیشه خوب بودنت را
دلم برایت تنگ شده

؛ تا ابد و یک روز سلامت بمان هر جای این جهانی.....

1399/10/5 - 23:34 ·

باز نشر توسط